Uusia toimialaraportteja

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu julkaisi marras-joulukuussa toimialaraportteja (tekninen konsultointi, uusiutuva energia, huonekaluteollisuus sekä leipomoteollisuus). Lyhyet tiivistelmät näkymistä:

Teknisen konsultoinnin alalla odotettavissa kasvua

Teknisen konsultoinnin tulevaisuus vaikuttaa positiiviselta. Toimiala jatkaa kansainvälistymistään. Viimeisten vuosien aikana alan yritykset ovat kokeneet talouden taantuman vaikutukset. Yritykset ovat kuitenkin oppineet suuntaamaan katseensa myös Suomen ulkopuolelle ja alkaneet kilpailla esimerkiksi Euroopan markkinoiden merkittävistä suunnittelutöistä. Lisäksi muutamat hallituksen kärkihankkeet, kuten nykytiestön korjausurakat, voivat luoda työtä infrastruktuuria suunnitteleville yrityksille.

Alan uhkia ovat yrittäjien ikärakenne, osaavan henkilöstön ikääntyminen ja resurssien vähyys. Pärjätäkseen yritysten on luotava yhteistyöverkostoja ja kilpailtava erikoisosaamisella. Uusia korkeaan osaamiseen perustuvia vientimahdollisuuksia alalle tarjoavat energiatekniikka sekä v- ja ympäristötekniikka. Myös digitalisaation leviäminen vaikuttaa alan tulevaisuuteen. Se, miten alalla osataan hyödyntää uusinta tietotekniikkaa, tulee olemaan ratkaiseva tekijä varsinkin kansainvälisillä kentillä toimittaessa.

Aurinkosähkö ja tuulivoima kasvattavat osuuksiaan uusiutuvan energian tuotannossa

Aurinko- ja tuulivoiman osuus kasvaa, puuperäisten energialähteiden yhä ollessa merkittävin uusiutuvan energian lähde. Uusiutuvan energian kokonaiskäyttö lisääntyy merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Suurin osa lisäyksestä saadaan perinteisesti puubiomassoista. Uusiutuvan energian hintakilpailukyky paranee teknologiatason kehittyessä ja energiasisältöön sekä päästövaikutuksiin perustuvan verotuksen kiristyessä. Lähivuodet ovat merkittävän kasvun aikaa, kunhan mahdollisuuksiin tartutaan ja tehdään rohkeasti työtä koko toimialan parhaaksi

Sahatavaran vienti kasvaa, jalosteiden vienti yhä heikkoa

Saha- ja höylätavaran vienti kasvaa edelleen. Sen sijaan jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä. Yleinen taloustilanne on kääntänyt puutuotealan tilanteen hyvin epävarmaksi. Alan kannattavuus on muuta teollisuutta heikommalla tasolla, eikä merkittäviä investointeja ole viime vuosina juuri tehty.

Puutuote- ja sahatavarateollisuus on jatkossakin merkittävä toimiala Suomessa. Puun myönteiset ominaisuudet hiiltä sitovana raaka-aineena antavat puutuotteiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Myös panostukset biotalouteen tukevat tätä kehitystä. Puu on tärkein materiaali biotalousstrategian toteuttamisessa. Uusien tuotteiden kehittäminen on avainroolissa puutuotealan kehittymisessä. Jatkossa puutuotteilla voidaan korvata entistä enemmän fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Jatkossa alan yritysten olisi hankittava uutta osaamista ja panostettava tuotekehitykseen.

Leipomoalan haasteena kannattavuuden parantaminen

Leipomoala kamppailee vaatimattoman kannattavuuden kanssa. Kotimaisten leipomotuotteiden kysyntä on laskenut ja korvautunut osittain ulkomaisilla tuotteilla. Haasteita tuovat myös alan kireä kilpailutilanne, kova hintakilpailu, perinteisille leipomotuotteille vaihtoehtoisten tuotteiden lisääntyminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen. Suurten yritysten kilpailukyky perustuu tehokkuuteen. Erikoistuotteet taas tarjoavat pienille ja keskisuurille yrityksille menestymisen mahdollisuuksia. Pienten leipomoiden menestystekijöitä ovat paikallisuus, tuoreus, erikoistuotteet ja monikanavaisuus.

Kuluttajien kasvaneet vaatimukset ja ruuan valintaan vaikuttavat kulutussuuntaukset ovat muuttaneet kulutuskäyttäytymistä. Myymälöissä ja ravintoloissa paistettujen leipomovalmisteiden osuus kulutuksesta kasvaa edelleen, kun taas pakattujen leipomotuotteiden osuus pienenee. Samanaikaisesti leipomotuotteiden tuonti kasvaa. Leipomoteollisuus on jatkossakin merkittävä toimija Suomessa.

Matkailu ja ravitsemustoiminnan raportti julkaistaan 22.1. 2016. Kokonaisuudessaan raportit ovat luettavissa TEM Toimialapalvelujen sivuilta.